ADMINISTRACJE OSIEDLOWE

Wykaz administracji:

L.p.

Administracja

Adres

Telefon

Email

1.

Wschód

ul. Warcisława IV 14a (IIp)

78-400 Szczecinek         

94-37-436-01

adm.wschod@szsm.szczecinek.pl

2.

Śródmieście

ul. Warcisława IV 14a (IIp)

78-400 Szczecinek         

94-37-237-37

adm.srodmiescie@szsm.szczecinek.pl

3.

Zachód

ul. Budowlanych 2     

78-400 Szczecinek           

94-37-452-33

adm.zachod@szsm.szczecinek.pl

 

Zakres pracy administracji osiedlowych:

 • bezpośrednia obsługa mieszkańca oraz bezpośrednia obsługa nieruchomości,
 • utrzymanie czystości nieruchomości,
 • utrzymanie terenów zewnętrznych (tereny zielone, odśnieżanie, posypywanie solą, piaskiem itp.),
 • utrzymanie stałego wyposażenia budynków,
 • nadzór nad remontami prowadzonymi przez firmy konserwatorskie,
 • prowadzenie kontroli w zakresie poprawnego użytkowania pomieszczeń budynku,
 • prowadzenie stałego nadzoru nad stanem sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia,
 • nadzór nad odczytami i wymianą wodomierzy oraz podzielników ciepła,
 • sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych przy sprzedaży mieszkania, między kupującym a sprzedającym.

Zgłoszenia wykonywane do administracji osiedlowych:

 • zgłoszenia usterek, awarii, zalań,
 • zakłócania spokoju, łamania zasad współżycia społecznego, itp.,
 • dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji, itp.,
 • uszkodzenia bądź awarie wodomierzy,
 • zgłoszenie nieprawidłowo działających zaworów termostatycznych lub zapowietrzonych grzejników
 • awarie elektryczne.

W administracji można :

 • sprawdzić stan konta  oraz należne płatności,
 • sprawdzić stany liczników wodnych,
 • sprawdzić zaplanowane remonty,
 • złożyć oświadczenie o ilości zamieszkałych osób.

Administracje przyjmują propozycje mieszkańców dot. zieleni, (wycinka, przycinka drzew, nasadzenia) ogólnej estetyki terenów oraz odpowiadają za stan techniczny i czystość placów zabaw na zasobach. Wnioski o wycinkę drzew i krzewów należy złożyć w formie pisemnej (w załączniku lista poparcia z podpisami min. 50% mieszkańców nieruchomości). Administracje potwierdzają również wnioski do firm ubezpieczeniowych w zakresie zgłoszenia zaistniałych zdarzeń. W administracjach należy uzgadniać terminy przeglądów kominiarskich, instalacji gazowych i elektrycznych jak też zgłosić rozpoczęcie i zakończenie prac remontowych w  mieszkaniach. Instalacje w  stanie odkrytym podlegają sprawdzeniu podczas remontów przez pracownika administracji.

W administracjach osiedlowych można składać również wszelkie wnioski i pisma które zostaną dostarczone do biura Zarządu Spółdzielni. Otrzymać można również książeczkę opłat (dla osób które uiszczają płatności w kasie spółdzielni lub w innym punkcie gotówką) oraz login do internetowego konta obsługi klienta.