Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 25 maja 2018 r. zaczęła obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Szczecinku (78-400) przy ulicy Warcisława IV 14A informujemy, że na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu poniższe prawa:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej Spółdzielnią.
  2. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni prowadzone będzie wyłącznie dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem bieżącej działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia nie dotyczy tych danych osobowych, do których przetwarzania spółdzielnia jest zobligowana z uwagi na odrębne przepisy prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Spółdzielnia zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.