ROBOTY REMONTOWE WYMAGAJĄCE ZGODY SPÓŁDZIELNI TO, M.IN.:

 • wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,
 • poszerzenie, zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,
 • wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,
 • wymiana lub przebudowa instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej (w tym przeniesienie wodomierza), centralnego ogrzewania (w tym wymiana lub przeniesienie grzejników - które wykonać można tylko poza sezonem grzewczym), instalacji AZART,
 • zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • montaż urządzeń na elewacji (anteny satelitarnej, klimatyzatora, itp.),
 • montaż krat zewnętrznych, rolet, daszków, reklam itp.,
 • remont posadzek balkonowych
 • inne prace mogące ingerować w część wspólną budynku bądź jego instalacje.

UWAGA!. Przed przystąpieniem do wykonania powyższych robót należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 • Sekretariat Spółdzielni: ul. Warcisława IV 14a, 78-400 Szczecinek,
 • Administracja Wschód: ul. Spółdzielcza 2, 78-400 Szczecinek,
 • Administracja Śródmiejska: ul. Myśliwska 11c, 78-400 Szczecinek,
 • Administracja Zachód: ul. Budowalnych 2, 78-400 Szczecinek,
 • Email: sekretariat@szsm.szczecinek.pl,
 • 94 37 438 22 wew. 42.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • 14 dni.

PRACE  REMONTOWE POWINNY BYĆ PROWADZONE WEDŁUG WARUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINACH SPÓŁDZIELNI:

 • Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników garaży w zakresie remontów i konserwacji w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odnośnik do regulaminu IOK),
 • Regulamin określający zasady wyrażania zgody na montaż klimatyzatorów w budynkach Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odnośnik do regulaminu IOK),
 • Regulamin porządku domowego  Szczecineckiej Spółdzielni  Mieszkaniowej (odnośnik do regulaminu IOK),

DRUKI DO POBRANIA:

OPŁATY:

 • Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

UWAGI:

 • Zakończenie prac w lokalach mających wpływ na instalacje i części wspólne budynku, roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do administracji osiedlowej celem dokonania ich odbioru,
 • Prace wykonane są we własnym zakresie i na własny koszt mieszkańca (poza pionami). Zabrania się wyrzucania gruzu do istniejących śmietników, należy wynająć kontener na odpady poremontowe, a jego ustawienie uzgodnić z administracją osiedla,
 • Zwrot amortyzacji za stolarkę okienną odbywa się jednorazowo na każdy lokal mieszkalny. Aby uzyskać zwrot należy wykonać wymiany stolarki kierując się dokładnie otrzymanymi warunkami technicznymi. Jednym z warunków otrzymania zwrotu jest min. montaż nawiewników okiennych higroskopowy lub podciśnieniowy zamontowany w górnej części ramy okiennej w  oknach w  każdym pomieszczeniu .Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo zamontowany parapet zewnętrzny, blacha parapetu winna być podłożona pod ramę okienną, a nie wycięta.