O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Szczecineckiej  Spółdzielni   Mieszkaniowej z siedzibą w Szczecinku ulica Warcisława IV 14a  ogłasza  w dniu 28.10.2021r. (czwartek) przetarg ustny na  ustanowienie i  przeniesienie odrębnej własności  lokali mieszkalnych:

 

1. Kopernika 23a/23 pow. 36,50 m2, 2-pokojowe, IV piętro, cena wywoławcza 110.000 zł, wadium 11.000 zł

 • godzina 9:30 - przetarg ograniczony dla członków posiadających roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego (tzw. członkowie oczekujący), a w przypadku braku chętnych
 • godzina 10:00 - przetarg nieograniczony

 

2. Połczyńska 2b/14 pow. 33,40 m2, 2-pokojowe,  IV piętro, cena wywoławcza  110.000 zł, wadium 11.000 zł

 • godzina 10:30 - przetarg ograniczony dla członków posiadających roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego (tzw. członkowie oczekujący), a w przypadku braku chętnych
 • godzina 11:00 - przetarg nieograniczony

 

3. Mierosławskiego 4a/14 pow. 26,56 m2, 1-pokojowe, II piętro, cena wywoławcza 100.000 zł, wadium 10.000 zł

 • godzina 11:30 - przetarg ograniczony dla członków posiadających roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego (tzw. członkowie oczekujący), a w przypadku braku chętnych
 • godzina 12:00 - przetarg nieograniczony

 

1. Na lokalach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

2. Lokale są w stanie do kapitalnego remontu. Osoba wygrywająca przetarg przejmuje lokal w jego aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Minimalne postąpienie wynosi 500 zł.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium:

  • w kasie Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem,
  • przelewem na konto Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 14 a,  numer konta: 
   84 1020 2791 0000 7202 0009 6859. Wadium winno wpłynąć na rachunek Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

5. Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego a w przetargu uczestniczy tylko jeden z małżonków, wymagana jest pisemna zgoda drugiego małżonka (art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

6. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu winna wpłynąć na rachunek Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

7. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia powoduje przepadek wadium.

8. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

9. Nabywca lokalu wyłoniony w przetargu nieograniczonym nabywa członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa.

 

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty wadium należy zapoznać się:

 1. ze stanem technicznym lokalu. W celu obejrzenia lokalu należy kontaktować się z:
 • ADM „Wschód” ul. Spółdzielcza 2, tel. 943743601    - pozycja 1
 • ADM „Zachód” ul. Budowlanych 2, tel. 943745233    - pozycja 2
 • ADM „Śródmiejska” ul. Myśliwska 11, tel. 943723737    - pozycja 3
 1. z regulaminem przetargu  w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym  Spółdzielni  pokój  nr 11, tel. 943743822 wew.30 lub na stronie internetowej – zakładka „Poradnik mieszkańca”.