ZAWIADOMIENIE:

 1. Zawiadomienie Członków Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku o Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.03.2023

 

Załączniki:

PROJEKTY UCHWAŁ:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 4. Rozliczenia wyników działalności Spółdzielni za 2022 r.
 5. Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Barbary Kucab za 2022 r.
 6. Udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pawła Wronowskiego za 2022 r.
 7. Udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Głównej Księgowej Marioli Rudnickiej za 2022 r.
 8. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 9. Przyjęcia zmian w Statucie Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 10. Zbycia lokali innych niżmieszkalne - garaży wraz z udziałem w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej tj. działki nr 583/6 obr. 0013, położonych w Szczecinku przy ul. Kopernika 19.
 11. Przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 12. Wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
 13. Wyboru delegata i z-cy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Meiszkaniowych RP.
 14. Przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.

STATUT I IREGULAMIN:

 1. Projekt Statutu SZSM tekst jednolity 2023
 2. Projekt regulaminu Rady Nadzorczej SZSM tekst jednolity 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Druk zgłoszenia kandydata na członka rady nadzorczej SzSM

 

 

Sporządził:

Paweł Wronowski