szsm

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - jeden podmiot wiele celów

Spółdzielnia mieszkaniowa jest samorządnym zrzeszeniem osób, które dobrowolnie łącząc się, realizują wspólne cele, aspiracje i potrzeby. Przez prowadzenie przedsiębiorstwa, stanowiącego własność członków, realizuje ona potrzeby ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe.


Podstawowymi wartościami spółdzielczymi są wzajemna pomoc, odpowiedzialność, równość, demokracja, sprawiedliwość i solidarność. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej winni być wierni ideom przyświecającym twórcom ruchu spółdzielczego, poprzez wyznawanie etycznych wartości: uczciwości, szczerości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Siedem zasad spółdzielczych:


Dobrowolne i otwarte członkostwo
Spółdzielnia jako dobrowolna organizacja jest dostępna dla wszystkich osób mogących korzystać z jej świadczeń i gotowych przyjąć na siebie odpowiedzialność jaka przypisana jest członkowi. Ruchowi spółdzielczemu obce są podziały wynikające z powodu płci, pochodzenia społecznego, rasy, przekonań politycznych czy wyznania.


Demokratyczne zarządzenie przez członków
Istotą działalności spółdzielni jest demokratyczny udział członków w ustanawianiu ogólnych kierunków i podejmowaniu zasadniczych decyzji. Zarówno kobiety jak i mężczyźni pełniący swoje funkcje z wyboru odpowiadają wobec członków. W spółdzielniach wszyscy członkowie mają równe prawo głosu – realizują zasadę „jeden członek, jeden głos”.


Ekonomiczne uczestnictwo członków
Wszyscy członkowie, zrzeszeni w spółdzielni, w sposób sprawiedliwy uczestniczą w tworzeniu majątku spółdzielni i sprawują nad nim demokratyczną pieczę. Majątek ten stanowi zwykle wspólną własność spółdzielni. Członkowie zwykle otrzymują ograniczoną dywidendę od wniesionych przez siebie udziałów, stanowiących warunek przystąpienia do spółdzielni, albo w ogóle nie otrzymują takiej dywidendy. Członkowie przeznaczają nadwyżkę bilansową na wszystkie lub niektóre z następujących celów: rozwój spółdzielni, w miarę możliwości zwiększenie funduszu zasobowego oraz finansowanie innych form działalności spółdzielni zatwierdzonych demokratycznie przez jej członków.


Samorządność i samodzielność
Spółdzielnie są samopomocowymi i samorządnymi zrzeszeniami zarządzanymi przez członków. Zawieranie umów z innymi organizacjami  - w tym rządowymi, lub powiększanie majątku ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych muszą być dokonywane w warunkach zapewniających demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymanie samodzielności spółdzielni.


Kształcenie szkolenie, informacja
Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranym do organów, kierownikom działalności gospodarczej oraz pracownikom kształcenie i szkolenie w zakresie przyczyniającym się do rozwoju ich spółdzielni. Informują one społeczeństwo, a w szczególności młodzież i osoby kształtujące opinię publiczną, o celach spółdzielni i korzyściach płynących z jej działalności.


Współpraca spółdzielni
Spółdzielnie służą swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz umacniają ruch spółdzielczy podejmując między sobą współpracę w strukturach lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.


Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej
Spółdzielnie podejmują działania na rzecz trwałego rozwoju swoich społeczności lokalnych, których kierunki zostały zatwierdzone przez członków.

Opracowane w oparciu o Stanowisko Międzynarodowego Związku Spółdzielczego o tożsamości spółdzielczej (przyjęte na Kongresie MZS we wrześniu 1995 r. w Manchesterze).

Adam Mrówka